12/8/08

Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν βρούμε την λύση τους, λύνονται όταν καταλάβουμε γιατί είναι προβλήματα.

(Problems are not solved when we find their solutions, they are solved when we comprehend why they are problems.)

No comments: